Homenaje por El desastre Prestige

«El desastre Prestige» ocasionó graves consecuencias a nuestro ecosistema marino en noviembre de 2002.

Nuestro homenaje contiene un preámbulo y un relato centrado en las generaciones marineras. Está comprendido desde una perspectiva de sacrificio y determinación.

Homenaje narrativo dedicado a las numerosas víctimas y a todos los voluntarios. 

Está basado en la leyenda de la creación de las cinco rías gallegas. Es un discurso evocador y descriptivo de la geografía de nuestro litoral, envuelto en connotaciones bíblicas. Originalmente está expresado en el idiolecto del autor, -que es la forma de hablar característica de cada persona-, cuya lengua materna es el gallego. 

Preámbulo

Preámbulo

13 de Octubre de 2017

A Xabier Garrido e a todos os que estades traballando na homenaxe aos miles de persoas que tanto expuxeron pola familia mariñeira. Que lles fagades chegar estas palabras en prosa de agradecemento, no nome da miña familia, adicada ao marisqueo e exportación desde que temos coñecemento as derradeiras cinco xeracións dende o ano 1800. Empezando salagando peixe para os barcos que cruzaban o Atlántico. Até a data de hoxe aínda con mariscadores e exportadores na familia.

Non permitamos que se destrúan as nosas rías e litoral coas súas criaturas únicas que o longo dos milenios continúan a ser dunha textura e sabores exquisitos. Temos a obriga de conservarlas de por vida para o futuro de novas xeracións tal como deixáronnolo a nós os nosos ancestros. Todo o «Finis… Terree» Galaico.

 

13 de Octubre de 2017

A Javier Garrido y a todos los que estáis trabajando en el homenaje a los miles de personas que tanto expusieron por la familia marinera. Que les hagáis llegar estas palabras en prosa de agradecimiento, en el nombre de mi familia, dedicada al marisqueo y exportación desde que tenemos conocimiento las últimas cinco generaciones desde el año 1800. Empezando salando pescado para los barcos que cruzaban el Atlántico. Hasta la fecha de hoy aún con mariscadores y exportadores en la familia.

No permitamos que se destruyan nuestras rías y litoral con sus criaturas únicas que a lo largo de los milenios continúan siendo de una textura y sabores exquisitos. Tenemos la obligación de conservarlas de por vida para el futuro de nuevas generaciones tal como nos lo dejaron a nosotros nuestros ancestros. Todo el «Finis… Terree» Galaico.

Homenaje a las víctimas por El accidente del Prestige inundó las costas gallegas de petróleo en noviembre del año 2002. En dicha tragedia el contaminante fue llamado y conocido popularmente como «chapapote». Hubo una movilización social generalizada para ofrecer ayuda al entorno natural afectado, a la población gallega y a los organismos encargados de solucionar este serio incidente de contaminación ambiental a nuestro ecosistema marino.

Relato inspirado en la Leyenda de la Creación de las Cinco Rías Gallegas

Homenaxe

“El que creó este mundo que habitamos… ¿lo empezó por los mares?… Si así fue, al surgir entre ellos, observó que faltaban las montañas con sus valles para cobijar infinitas criaturas e hijos, a éstos les promete la salvación de su alma por el amor a su reino.

Finalizada su obra maestra, quiso ollala dende a atalaya das cumbres do Finisterre Galaico, fue ver su creación y exclamó: ¡Deus, qué fermosura!

Le suplico que me deje poner las huellas de mis dedos en estas laderas que se dejan acariciar por el run run del mar galaico, así ya la humanidad sabrá quién creó esta “excelencia”.

Retiró las manos del acantilado y fue a percibir que los surcos hechos por mis dedos los cubría la pleamar con sus criaturas de sabores exquisitos. En ese instante ya se vislumbraban feitas as “Rías Galaicas”, e de abondo dos dedos colgan anacos de rochiñas… sacudo as máns e salen rolando ladeira abaixo, indo a parar nas entradas das rías, a facerlles socairo. E de xeito, outros anacos cairon xiscados o longo das rías e do litoral, con este feito temos as Illas Galaicas.

Pasan os siglos e os moradores do Finisterre entre eles coñecen as illas por alcuñas:

Cíes, refuxio de celtas ibéricos; 

A Onza, moneda de peso “redonda” rica en recursos do mar; 

Ons, as súas “ondas” son muy altas e fondas e máis largas do litoral das rías baixas; 

Sálvora, na que máis mariñeiros se teñen salvado en ela; 

A Illa de Arousa, estar rodeada de areeiros; 

Cortegada, os pobos que a circundan a cortejan para sí; 

San Vicente, a milagreira, cando non se tiña socairo nas demáis illas, pedían á Santa Compaña que o santiño se deixara querer na súa. 

E tantas outras por os mares do mundo.

Ahí les dejo estos “diamantes” galaicos con los arenales más bellos de los mares, para gozo de la humanidad.

¿Fueron estas islas los faros que iluminaron a miles de voluntarios heroicos que se empeñaron en demostrar a los gobernantes el camino de la dignidad, sí o sí, al retirar con sus manos los “hilillos de plastelina” que estaban arruinando la vida de nuestro litoral?

¿Su fuerza moral y actitud heroica nos devolvió la dignidad al pueblo galaico como hermanos ante la desgracia?

Porque “nunca máis” se os pagará el sacrificio hecho, exponiendo vuestras vidas sin pedir nada a cambio, sólo nuestro cariño de pueblo acogedor que le suplica a la Santa Compaña que tenga vuestras almas en la gloria, como están as dos mariñeiros que saíron pro mar, e salen por as bocanas das rías á procura do sustento de cada día. E Nunca Máis volveron ó lado dos seres amados en vida.

Os do “Ave do mar”, o “Marvel”, o “Ángeles” cos Cipriáns, O “Látigo” con Borja y su compañero Felipe, o entrañable Tino, á procura do sustento para os fillos; e tantos milleiros de almas que están baixo o manto da Santa Compaña, no paraíso das nosas illas, co placer de ver o nacer de cada día e coidar as súas familias dende elas con amor eterno.

As creenzas nas “almas” no Finisterre Galaico son as que son xiscadas polo Universo.”

Pepe Currás da Cetárea

Cangas do Morrazo

13 de Outubro de 2017

 

Homenaxe

“O que creou este mundo que abitamos… ¿empezouno polosmares?… Se así foi, ao surxir entre eles, observou que faltaban as montañas con os seus vales para cobixar infinitas criaturas e fillos, a éstes lles promete a salvación da súa alma polo amor a seu reino.

Finalizada a súa obra maestra, quiso ollala dende a atalaia das cumes do Finisterre Galaico, foi ver a súa creación e exclamou: ¡Deus, qué fermosura!

Suplícolle que me deixe poñer as pegadas dos meus dedos nestas ladeiras que se dexan agarimar polo run run do mar galaico, así xa a humanidade saberá quén creou esta “excelencia”.

Retirou as súas máns do acantilado e foi apercebir que os surcos feitos polos meus dedos cubríalos a preamar coas súas criaturas de sabores exquitos. Nese intre xa vislumbrábanse feitas as “Rías Galaicas”, e dabondo dos seus dedos colgan anacos de rochiñas… sacudo as miñas máns e saen rolando ladeira abaixo, indo a parar nas entradas das rías, a facerlles socairo. E de xeito, outros anacos caíron xiscados ao longo das rías e do litoral, con este feito temos as Illas Galaicas.

Pasan os séculos e os moradores do Finisterre entre eles coñecen as illas por alcuñas: 

Cíes, refuxio de celtas ibéricos; 

A Onza, moeda de peso “redonda” rica en recursos do mar; 

Ons, as súas “ondas” son moi altas e fondas e máis largas do litoral das rías baixas; 

Sálvora, na que máis mariñeiros se teñen salvado nela; 

A Illa de Arousa, estar rodeada de areeiros; 

Cortegada, os pobos que a circundan a cortexan para sí; 

San Vicente, a milagreira, cando non se tiña socairo nas demáis illas, pedían á Santa Compaña que o santiño se deixara querer na súa. 

E tantas outras polos mares do mundo.

Aí lles deixo estes “diamantes” galaicos cos arenáis máis velos dos mares, para gozo da humanidade.

¿Foron estas illas os faros que iluminaron a miles de voluntarios eroicos que empeñáronse en demostrar aos gobernantes o camiño da dignidade, sí ou sí, ao retirar coas súas máns os “fíos de plastelina” que estaban arruinando a vida do noso litoral?

¿A súa forza moral e atitude eroica devolveunos a dignidade ao pobo galaico coma irmáns ante a desgracia?

Porque “Nunca Máis” se os pagará o sacrificio feito, expoñendo as vosas vidas sen pedir nada a cambio, só o noso agarimo de pobo acolledor que suprícalle á Santa Compaña que teña as vosas almas na gloria, como están as dos mariñeiros que saíron pro mar, e saen polas bocanas das rías á procura do sustento de cada día. E «Nunca Máis» volveron ó lado dos seus seres amados en vida.

Os do “Ave do mar”, o “Marvel”, o “Ángeles” cos Cipriáns, O “Látigo” con Borja e o seu compañeiro Felipe, o entrañable Tino, á procura do sustento pra os fillos; e tantas milleiras de almas que están baixo o manto da Santa Compaña, no paraíso das nosas illas, co pracer de ver o nacer de cada día e coidar as súas familias dende elas con amor eterno.

As creenzas nas “almas” no Finisterre Galaico son as que son ciscadas polo Universo.”

Pepe Currás da Cetárea

Cangas do Morrazo

13 de Outubro de 2017

alcuñas: motes, apodos, alcumes.

Homenaje

“El que creó este mundo que habitamos… ¿lo empezó por los mares?… Si así fue, al surgir de entre ellos, observó que faltaban las montañas con sus valles para cobijar infinitas criaturas e hijos; a éstos les promete la salvación de su alma por el amor a su reino.

Finalizada su obra maestra, quiso mirarla desde la atalaya de las cumbres del Finisterre Galaico, fue a ver su creación y exclamó: ¡Dios, qué hermosura!

Le suplico que me deje poner las huellas de mis dedos en estas laderas que se dejan acariciar por el run run del mar galaico, así ya la humanidad sabrá quién creó esta “excelencia”.

Retiró las manos del acantilado y percibió que los surcos hechos por sus dedos los cubría la pleamar con sus criaturas de sabores exquisitos. En ese instante ya se vislumbraban hechas las “Rías Galaicas”, y con abundancia, de los dedos cuelgan trocitos de rocas… sacudo mis manos y salen rodando ladera abajo, yendo a parar a las entradas de las rías, para hacerles amparo. Y de esta manera, otros trozos cayeron esparcidos a lo largo de las rías y del litoral, con este hecho tenemos las Islas Galaicas.

Pasan los siglos y los moradores del Finisterre entre ellos conocen las islas por motes: 

Cíes, refugio de celtas ibéricos; 

La Onza, moneda de peso “redonda” rica en recursos del mar; 

Ons, sus “ondas” son muy altas y hondas y las más largas del litoral de las rías bajas; 

Sálvora, en la que más marineros se han salvado en ella; 

La Isla de Arousa, está rodeada de bahías; 

Cortegada, los pueblos que la circundan la cortejan para sí; 

San Vicente, la milagrera, cuando no se tenía abrigo en las demás islas, pedían a la Santa Compaña que el santo se dejara querer en la suya. 

Y tantas otras por los mares del mundo.

Ahí les dejo estos “diamantes” galaicos con los arenales más bellos de los mares, para gozo de la humanidad.

¿Fueron estas islas los faros que iluminaron a miles de voluntarios heroicos que se empeñaron en demostrar a los gobernantes el camino de la dignidad, sí o sí, al retirar con sus manos los “hilitos de plastilina” que estaban arruinando la vida de nuestro litoral?

¿Su fuerza moral y actitud heroica nos devolvió la dignidad al pueblo galaico como hermanos ante la desgracia?

Porque “Nunca Máis” se os pagará el sacrificio hecho, exponiendo vuestras vidas sin pedir nada a cambio, sólo nuestro cariño de pueblo acogedor que le suplica a la Santa Compaña que tenga vuestras almas en la gloria, como están las de los marineros que salieron para el mar, y salen por las bocanas de las rías a la búsqueda del sustento de cada día. Y «Nunca Máis» volvieron al lado de los seres amados en vida.

Los del “Ave del mar”, el “Marvel”, el “Ángeles” con los Ciprianos, el “Látigo” con Borja y su compañero Felipe, el entrañable Tino, a la búsqueda del sustento para los hijos; y tantos millares de almas que están bajo el manto de la Santa Compaña, en el paraíso de nuestras islas, con el placer de ver el nacer de cada día y cuidar a sus familias desde ellas con amor eterno.

Las creencias en las “almas” en el Finisterre Galaico son las que son esparcidas por el Universo.”

Pepe Currás de la Cetárea

Cangas do Morrazo

13 de Outubro de 2017

Para entender mejor esta tragedia y este escrito, pinche en el siguiente enlace para ver una detallada documentación:

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/desastre-prestige-naufragio-hilillos-plastilina_843408.html

Deja un comentario